Statut

STATUTUL PARTIDULUI UNIUNEA PENTRU BUCOVINA (UB)
TITLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

1. Denumirea, obiectivele şi membrii partidului

1A. Denumirea şi însemnele partidului

Art. 1 Denumirea partidului

(1) Denumirea integrală a partidului este UNIUNEA PENTRU BUCOVINA.
(2) Denumirea prescurtată a partidului este UB

Art. 2
(1) UB este o asociație cu caracter politic a cetățenilor cu drept de vot care participă liber la formarea și exercitarea voințelor lor politice, îndeplinind o misiune publică garantată de Constituție.
UB este o persoană juridică de drept public care își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul județului Suceava, prin organizațiile înființate în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
(2) UB promovează valorile și interesele naționale, pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, participă cu candidați la alegeri și la constituirea unor autorități publice și stimulează participarea cetățenilor la scrutinuri, potrivit legii.

Art. 3 Semnul partidului

(1) Semnul permanent al partidului îl reprezintă stilizat denumirea integrală a partidului, denumirea prescurtată a partidului care încadrează un fag, toate fiind încadrate într-un oval dublu având fundalul de culoare albă, care conține în partea de sus cuvântul Uniunea, iar în partea de jos Pentru Bucovina. Culorile folosite pentru desenul grafic și scriere sunt maro, verde, alb și negru, având următoarele coduri de culori : RGB 153/77/53 (TULPINA) – MARO; RGB 29/91/52 (COPACUL) – VERDE; RGB 43/42/41 (SCRISUL) – NEGRU; RGB 67/66/66 (FONDUL) – ALB.
(2) Reprezentarea grafică alb / negru şi color a semnului permanent şi descrierea logo-ului Partidului UB sunt prezentate în Anexa 1, respectiv Anexa 2, părți integrante ale prezentului Statut. Semnul permanent al Partidului este inscripționat pe drapelul partidului şi pe documentele oficiale ale partidului.
(3) Semnul electoral al Partidului este identic cu semnul permanent.
(4) Schimbarea sau modificarea semnului electoral se realizează în conformitate cu dispoziţiile legale, cu cel puțin 6 (șase) luni înainte de data alegerilor de către organele competente ale partidului, conform prezentului Statut.
Art. 4 Sediul partidului
Sediul central al Partidului este în strada Ştefan cel Mare, nr. 20A, intrarea B, parter, camera 2 , municipiul Suceava, judeţ Suceava, aceasta putând fi schimbată prin hotărârea Biroului Permanent Județean.

1B Obiectivele UB

Art. 5
(1) Prin activitatea sa politică desfășurată la nivel județean, UB, ca partid de centru-dreapta, urmăreşte respectarea valorilor universale ale libertăţii și demnității umane, respectarea valorilor tradiţionale ale poporului român, crearea unei societăți moderne bazată pe economie de piață și pe principiile responsabilității, subsidiarității, solidarității și justiției sociale. Deviza UB este «Suceava – Casa noastră».
(2) UB urmăreşte numai obiective politice, promovează valorile şi interesele naţionale, pluralismul politic şi principiile democraţiei constituţionale. UB îşi asumă ca obiectiv principal reprezentarea valorilor fundamentale ale democraţiei pe scena politică românească, precum şi dialogul şi colaborarea cu toate forţele politice democratice.
(3) În realizarea obiectivelor sale, UB acţionează pentru participarea cetăţenilor la dezvoltarea şi modernizarea statului şi a societăţii româneşti ca societate democratică, liberă şi dreaptă.
(4) În conformitate cu prevederile prezentului Statut şi ale Programului său politic, UB asigură promovarea principiilor democraţiei şi consolidarea statului de drept şi acţionează prioritar pentru realizarea următoarelor obiective politice:
(a) identificarea politică a județului Suceava în ansamblul politic al partidelor naționale și poziționarea UB în raport cu asigurarea echilibrului politic al guvernării României.
(b) construirea unei societăţi în care fiecare cetăţean al României să se bucure de libertate şi de prosperitate;
(c) garantarea, promovarea şi respectarea necondiționată a demnităţii omului, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, separaţia puterilor în stat şi pluralismul politic.
(d) asigurarea dreptului la liberă exprimare şi a libertăţii depline a presei;
(e) garantarea, consolidarea şi extinderea proprietăţii private, stimularea liberei iniţiative şi promovarea unui mediu de afaceri concurențial și competitiv;
(f) participarea activă a României la construcţia europeană, consolidarea statutului de membru al României în Uniunea Europeană; respectarea angajamentelor asumate în calitatea sa de ţară membră UE şi NATO și de membru al organismelor europene şi internaţionale; consolidarea și dezvoltarea parteneriatului strategic cu SUA.
(g) aplicarea legii şi a principiilor de bună guvernare, în scopul consolidării sistemului democratic şi al asigurării coeziunii economice şi sociale;
(h) asigurarea egalităţii în faţa legii a tuturor cetăţenilor români;
(i) recunoaşterea rolului comunităţii şi al familiei, al tradiţiei, al culturii şi al religiei în afirmarea identităţii naţionale;
(j) reducerea rolului statului prin asigurarea unei autonomii locale bazate pe alocarea descentralizată a resurselor în economie şi pe respectarea principiilor subsidiarităţii si descentralizării;
(k) asigurarea suveranităţii şi securităţii naţionale, a independenţei, a unităţii şi a integrităţii României, promovarea intereselor țării si păstrarea identității naționale, în condiţiile generate de statutul de membru al Uniunii Europene;
(l) combaterea tuturor formelor de discriminare în viaţa politică, economică şi socială;
(m) creşterea nivelului de cultură, asigurarea accesului liber şi egal al cetăţenilor României la educaţie, încurajarea dezvoltării educaţiei, a educației permanente şi a cercetării ca dimensiune determinantă a societăţii cunoaşterii, educarea cetăţenilor în spiritul democraţiei şi încurajarea acestora de a participa la viaţa publică;
(n) susţinerea şi educarea tinerei generaţii în spiritul democraţiei şi al valorilor europene;
(o) consolidarea democraţiei şi încurajarea participării cetăţenilor la viaţa publică şi la întărirea controlului public asupra statului;
(p) încurajarea dezbaterii şi a schimbului de idei, atât în interiorul, cât şi în exteriorul partidului;
(r) restrângerea categoriei bunurilor ce fac obiectul proprietăţii publice;
(s) eliminarea barierelor administrative care împiedică libera circulaţie a capitalurilor, a serviciilor, a produselor şi a persoanelor;
(ș) combaterea corupţiei, a crimei organizate şi a terorismului; garantarea siguranţei cetăţeanului;
(t) susţinerea relevanţei şi utilității sociale precum și a principiului dezvoltării durabile în fundamentarea politicilor publice şi a deciziilor majore care privesc dezvoltarea economico-socială a ţării;
(ț) adaptarea permanentă a direcţiilor de acţiune politică stabilite prin Programul Politic al partidului la nevoile reale ale României.
Art. 6
(1) În realizarea obiectivelor sale, UB acţionează prin reprezentanţii săi în Parlamentul României şi în Parlamentul European, prin Guvern, prin autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, orice alte instituţii şi organisme în care partidul este reprezentat, precum şi prin manifestatii politice, prin dialog şi cooperare permanentă cu partidele politice democratice, reprezentanţii cultelor, sindicatele, organizaţiile neguvernamentale, cu structurile societăţii civile şi cu mediul de afaceri pentru elaborarea de proiecte de politici publice şi programe în domeniile social, economic, cultural şi politic;
(2) UB editează, realizează și difuzează publicații ori alte materiale proprii; incurajează constituirea de asociații, fundații și cluburi care promovează valorile și principiile partidului; organizează acțiuni de formare în politică şi administraţie, culturale, sportive şi de recreere.
Art. 7
(1) Dezvoltarea şi punerea în aplicare a valorilor şi principiilor doctrinei partidului sunt prezentate şi explicitate în: Programul Politic, Programele electorale, Programul de guvernare, Declaraţiile, Manifestele, Rezoluţiile şi celelalte documente politice şi programatice adoptate de acesta.
(2) Organismele de conducere ale partidului au obligaţia de a asigura tuturor membrilor partidului dreptul de a contribui la stabilirea măsurilor necesare şi de a participa la punerea în aplicare a deciziilor şi hotărârilor adoptate, pentru îndeplinirea obiectivelor politice ale UB, cu respectarea prevederilor statutare şi legale, precum şi a principiilor democraţiei.
(3) Organismele de conducere ale partidului au obligaţia de a asigura consultarea cu cetăţenii în toate problemele de interes major şi de a lărgi baza de membri ai partidului.
1 C. Membri
Art. 8 UB este constituit din persoane care au împlinit vârsta de 18 ani, care aderă liber la Statutul, Programul şi celelalte documente ale partidului şi care vor să contribuie la promovarea şi aplicarea acestora în practică, devenind membri ai partidului.

CAPITOLUL II – PRINCIPIILE DE ORGANIZARE SI ACTIVITATEA INTERNA A UB

2 A. Organizarea generală
Art. 9 UB este organizat pe criteriul administrativ teritorial şi funcţionează pe întreg teritoriul județului Suceava.
(1) Art. 10 (1) În structura internă a partidului există următoarele niveluri de organizare:
a) secţia de votare;
b) local – comune, oraşe şi municipii;
c) judeţean.
Art. 11
(1) Între niveluri sunt relaţii de subordonare, fiecare nivel având autonomie în cadrul competenţelor statutare şi regulamentare.
(2) Principiul autonomiei este completat de principiile coordonării şi dialogului între diversele niveluri, precum şi între acestea şi structurile executivului, atunci când partidul se află la guvernare.
Art. 12
(1) Pentru fiecare nivel există cel puţin un organism de conducere şi coordonare şi un organism de conducere şi de execuţie permanent. Modul în care se organizează, se desfăşoară şi se conduce activitatea în organizaţiile teritoriale este stabilit prin decizie BPJ.
2B. Principiile activităţii interne
Art. 13
Activitatea internă a partidului se bazează pe următoarele principii:
(a) libertatea de conştiinţă şi libertatea de exprimare a opiniilor oricărui membru în cadrul structurilor organizatorice ale partidului, precum şi în afara partidului în măsura în care exprimările respective nu contravin deciziilor şi hotărârilor luate de organismele de conducere ale partidului;
(b) garantarea accesului tinerilor, femeilor, pensionarilor şi persoanelor de vârsta a treia la orice funcţie aleasă sau numită în partid, sau în afara partidului, cu sprijinul politic al acestuia, pe baza competenţei, meritelor personale, a integrităţii şi a activităţii desfăşurate în partid sau în funcţii publice, potrivit criteriilor privind cariera politică, aprobate prin regulament, şi criteriilor de reprezentativitate minimală stabilite prin prezentul Statut;
(c) democraţia internă, toate deciziile şi hotărârile adoptându-se pe baza votului liber exprimat; hotărârile şi deciziile cu privire la persoane, se adoptă, la toate nivelurile, prin vot secret;
(d) solidaritatea membrilor în toate acţiunile decise de către partid;
(e) unitatea partidului;
(f) disciplina, responsabilitatea şi fermitatea membrilor în respectarea şi aplicarea Statutului, Programului politic, regulamentelor, deciziilor şi hotărârilor adoptate de organismele partidului de la toate nivelurile;
(g) integritatea şi transparenţa în procesul de recrutare, selecţie şi promovare a membrilor şi în procesele decizionale;
(h) asigurarea exprimării şi dezbaterii, în cadru organizat, a opiniilor membrilor fiecărei organizaţii în legătură cu toate documentele sau acţiunile politice majore ce urmează să fie iniţiate de organismele de conducere ale partidului de la nivelul naţional sau judeţean;
(i) fiecare membru al partidului, indiferent de funcţia pe care o exercită în partid sau în afara acestuia, ori de tipul de organizaţie din care face parte, trebuie să activeze într-o organizaţie de secţie de votare;

CAPITOLUL III – MEMBRII PARTIDULUI UNIUNEA PENTRU BUCOVINA

3A. Dobândirea calităţii de membru
Art. 14
Pot fi membrii UB cetățenii care potrivit Constituției au drept de vot. Membrii fondatori sunt cei care au semnat actul constitutiv al Partidului și au aprobat statutul și programul politic al Partidului.
Art. 15
(1) Poate să devină membru al UB orice cetăţean român cu drept de vot şi care îndeplineşte cumulativ, următoarele condiţii:
(a) aderă la principiile şi valorile afirmate de UB şi doreşte să acţioneze pentru realizarea acestora;
(b) recunoaşte şi respectă Statutul, Programul Politic, Codul Etic şi celelalte documente ale partidului, precum şi regulamentele aprobate pe bază şi pentru aplicarea dispoziţiilor statutare;
(c) este apreciat şi cunoscut ca un cetăţean onest şi competent, cu o bună reputaţie, care poate contribui la îndeplinirea obiectivelor partidului.
(d) nu se află în situaţiile de interdicţie prevăzute în Legea partidelor politice;
(2) o persoana nu poate deveni membru al UB dacă:
(a) a fost condamnată penal pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia cazului în care a fost reabilitată;
(b) i s-a stabilit, printr-o hotărâre, calitatea de colaborator sau asimilat colaborator al Securităţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
(c) îi este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti.
(d) promovează sau a promovat idei sau acţiuni de rasism, xenofobie, antisemitism sau intoleranţă;
Art. 16
Calitatea de membru al UB se dobândeşte ca urmare a deciziei Biroului Permanent Local (BPL) pe baza unei adeziuni formulate în scris de către candidat, a unei fişe personale şi a unei declaraţii pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de înscriere prevăzute in Statut și Legea partidelor politice nr. 14/2003, depuse la sediul organizaţiei locale pe raza căreia candidatul îşi are domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă, la alegerea sa.
Art. 17
(1) La data depunerii cererii, BPL al organizaţiei locale respective face publică adeziunea prin afişare la sediul organizaţiei şi invită candidatul să se prezinte în faţa BPL în prima şedinţă a acestuia. Pe baza cererii de adeziune, BPL decide prin vot cu privire la cererea de intrare în partid.
(2) Dobândirea calităţii de membru devine efectivă la data înregistrării în Registrul Județean al Membrilor UB , care trebuie efectuată în maximum 7 zile de la data rămânerii definitive a deciziei BPL.
Art. 18
(1) O persoană poate face parte dintr-o singură organizaţie de secție de votare a partidului.
(2) În cazul transferului unui membru dintr-o organizaţie în alta, acesta se realizează în baza unei notificări scrise adresată de persoana în cauză celor două organizaţii, in conditiile prevazute de regulament.
(3) În cazul fuziunilor, persoana care a fost luată în evidenţă ca membru al UB pe baza transferului documentelor isi păstrează vechimea din partidul din care provine.
Art. 19
(1) La prima reuniune a organizaţiei locale respective şi apoi la prima adunare a organizaţiei ierarhic superioare, se informează cu privare la primirea de noi membri.
(2) Noii membri completează o fişă de evidenţă care se păstrează de către BPL şi primesc legitimația de membru.
(3) La nivel județean va funcţiona Registrul Județean al Membrilor UB ce va cuprinde toţi membrii partidului, precum şi datele personale ale acestora. Administrarea Registrului Județean al membrilor UB se va realiza în conformitate cu prevederile BPJ prin emiterea unei decizii.
Art. 20 Pentru merite deosebite în promovarea politicilor de centru-dreapta, se poate atribui demnitatea de membru de onoare unor persoane, având cetăţenie română.
Art. 21 Pentru modul deosebit în care a condus partidul, a acţionat pentru înfăptuirea Programului politic, pentru respectarea Statutului şi pentru unitatea şi prestigiul partidului, BPJ poate atribui demnitatea de Preşedinte de Onoare al UB .
3B Pierderea calităţii de membru
Art. 22
Calitatea de membru al UB se pierde prin retragere, radiere sau excludere.
(1) Retragerea are loc în baza şi la data depunerii cererii scrise de demisie, ca expresie a voinţei liber exprimate a persoanei în cauză. Cererea scrisă se depune la BPL al organizaţiei pe teritoriul căreia persoana figura ca membru, care o transmite către BPJ, pentru scoaterea din evidenţă.
În cazul unei demisii depuse ca urmare a unui caz de incompatibilitate, în situaţia revenirii în partid, după încetarea incompatibilităţii, este recunoscută vechimea anterioară datei demisiei.
(2) Radierea se face de drept, de către BPJ, la propunerea BPL al organizaţiei pe teritoriul căreia era membru cel în cauză, în următoarele cazuri:
(a) neplata cotizaţiei sau a contribuțiilor stabilite prin decizia BPJ, timp de mai mult de trei luni;
(b) înscrierea într-un alt partid sau formaţiune politică;
(c) aderarea la/sau susţinerea publică a unui alt partid sau a unei alte doctrine politice;
(d) declararea ca independent a acelui membru care ocupă o funcţie aleasă sau numită, în afara partidului, cu sprijinul politic al acestuia;
(e) deces.
(f) condamnarea penală definitivă, la pedepse cu executare, pentru infracţiune săvârşită cu intenţie;
(g) condamnarea penală definitivă pentru infracțiuni de corupție;
(h) stabilirea, printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, a calităţii de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securităţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
(i) interzicerea exercitării drepturilor politice şi cetăţeneşti prin hotărâre judecătorească definitivă.
(3) Excluderea se hotărăşte în conformitate cu prevederile din prezentul Statut.
(4) Fără a afecta prevederile alin (1) – (3) persoana condamnată penal pentru infracțiuni cu intenție este suspendată de drept din calitatea de membru UB .
(5) Persoana condamnată penal pentru infracțiuni cu intenție definitiv pierde de drept și automat calitatea de membru UB .
(6) Achitarea persoanei condamnate penal încetează suspendarea și șterge efectele ei de drept
(7) Reabilitarea persoanei condamnate penal definitiv înlătură excluderea și efectele ei de drept
(8) Membrii au dreptul de a demisiona din partid în orice moment, cu efect imediat.
Art. 23
(1) Membrii UB se pot auto-suspenda din calitatea de membru al partidului în cazul ocupării unei funcţii publice incompatibile cu calitatea de membru al unui partid politic conform legii şi numai pe durata îndeplinirii acesteia.
(2) După perioada de auto-suspendare, în termen de 30 de zile, redobândirea calităţii de membru se face în temeiul deciziei de validare a BPL pe baza unei cereri adresate preşedintelui organizaţiei locale din care solicitantul face parte.
(3) În situaţia în care persoana autosuspendată face parte dintr-o structură de conducere nu mai poate reveni în funcţia pentru care a fost ales anterior autosuspendării.
3C Drepturile membrilor
Art. 24
(1) Fără discriminări sau privilegii, membrii UB au următoarele drepturi:
(a) să îşi exprime liber opiniile în cadrul tuturor forurilor din interiorul partidului cu privire la opţiunile politice ale partidului, la activitatea organismelor de conducere ale acestuia şi a reprezentanţilor partidului în funcţii numite sau alese;
(b) să îşi exprime liber opinii în afara partidului, în măsura în care exprimările respective nu contravin principiilor politice ale partidului, asumate prin Programul politic şi Statut, şi nici deciziilor şi hotărârilor organismelor de conducere ale partidului;
(c) să fie informaţi la timp şi corect cu privire la activitatea organismelor de conducere ale partidului şi a reprezentanţilor partidului în instituţiile publice, precum şi la orice alte informaţii relevante pe care partidul le deţine;
(d) să aleagă, să candideze şi să fie aleşi – numai dacă au achitată, la zi, cotizaţia şi celelalte contribuţii stabilite de organismele competente – în funcţiile de conducere din organismele partidului sau pentru funcţiile din afara partidului, care se obţin prin alegeri sau numiri cu sprijinul politic al partidului, în condiţiile legii, urmărind principiul competenţei şi profesionalismului, ale prevederilor prezentului Statut şi ale regulamentului privind cariera politică;
(e) să participe la programele de formare politică organizate de către partid;
(f) să se apere în interiorul partidului de orice acuzaţie, în conformitate cu prevederile Statutului şi ale regulamentelor partidului;
(g) să fie sprijiniţi de partid pentru a se apăra faţă de acuzaţiile externe injuste şi neîntemeiate;
(h) să folosească baza materială a partidului la care îi dă dreptul poziţia sa în organismele acestuia, dar numai în interesul UB ;
(i) să promoveze iniţiative politice proprii prin dezbateri în organismele de conducere ale partidului.
(j) să se autosuspende pe anumite termene din calitatea de membru UB .
(k) să aibă iniţiative politice şi posibilitatea de a şi le exprima şi de a le supune dezbaterii organismelor de conducere ale partidului;
(2) Orice limitare a acestor drepturi, în afara celor legale şi statutare, este interzisă şi atrage răspunderea disciplinară a persoanelor vinovate.
3D Obligaţiile membrilor
Art. 25
Fără discriminări sau privilegii, membrii UB au următoarele obligaţii:
(a) să respecte Constituţia şi legile ţării, să respecte Statutul şi regulamentele partidului, normele de integritate şi morală publice şi Codul Etic (CE) al UB ;
(b) să activeze pentru apărarea suveranităţii, unităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a României, precum şi pentru consolidarea prestigiului ei în lume;
(c) să promoveze şi să apere opţiunile politice ale partidului, exprimate prin Programul politic, Programele electorale, Programele de guvernare atunci când participă la guvernare, Declaraţiile, Manifestele, Rezoluţiile şi celelalte documente ale acestuia;
(d) să pună în practică, cu disciplină şi responsabilitate, toate hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale partidului;
(e) să participe activ la toate activităţile partidului la care sunt convocaţi de organismele de conducere în subordinea cărora se află, sau din care fac parte;
(f) să pună la dispoziţie cunoştinţele lor profesionale sau de altă natură, precum şi informaţiile pe care le dețin, ce pot fi utile în activitatea politică a partidului;
(g) să îndeplinească mandatul primit în cazul delegării sau al participării în numele partidului la exercitarea funcţiilor sau demnităţilor publice în care au fost desemnaţi sau aleşi cu demnitate, competenţă şi cinste si să pună în practică programele şi politicile publice asumate de partid;
(h) să plătească cotizaţia, precum şi celelalte contribuţii stabilite de organismele competente;
(i) să nu participe la acţiuni sau manifestări contrare intereselor partidului şi să nu aibă atitudini ori luări de poziţie care să contravină deciziilor şi hotărârilor organismelor statutare ale partidului;
(j) să respecte celelalte îndatoriri prevăzute în Statut şi în regulamentele partidului;
(k) să aibă o conduită civică ireproşabilă; să susţină şi să promoveze dialogul civic în cadrul comunităţii în care trăiesc şi în mediul profesional în care îşi desfăşoară activitatea;
(l) să susţină candidaţii partidului, desemnaţi de organismele competente, pentru a ocupa o funcţie publică ce se dobândeşte prin alegere sau numire.
3E Sancţiuni disciplinare şi procedurile prin care acestea pot fi aplicate membrilor
Art. 26
(1) În cazurile prevăzute de Statut şi Codul Etic, membrilor UB li se poate aplica, după gravitatea faptei, una dintre următoarele sancţiuni:
(a) atenţionare;
(b) avertisment
(c) suspendarea pe anumite termene a unor drepturi sau prerogative în interiorul partidului, inclusiv din funcţiile deţinute;
(d) suspendarea pe anumite termene a calităţii de membru; în cazul arestării preventive, suspendarea se aplică de drept; BPJ ia act de suspendare în prima sa şedinţă;
(e) demiterea din funcţii ocupate în structura partidului;
(f) retragerea sprijinului politic pentru funcţii dobândite prin susţinerea partidului;
(g) excluderea din partid.
(2) Sancţiunea excluderii unui membru UB se aplică în următoarele situaţii:
a) a încălcat grav prevederile Statutului, a deciziilor și hotărârilor organismelor de conducere statutare și, prin aceasta, aducând atingere valorilor şi principiilor stabilite prin Programul Politic al Partidului;
b) în cazul lipsei de activitate în perioada campaniilor electorale, sesizată de BPL sau autosesizată de BPJ, situație ce a generat rezultate electorale necorespunzătoare.
Art. 27
(1) Sancţionarea membrilor care nu ocupă funcţii la niciun nivel, în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se decide de către BPL, pentru sancţiunile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. (a), (b) (c ) şi (d) respectiv de către BPJ, prin decizie, la propunerea BPL sau prin autosesizarea BPJ, pentru sancţiunile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. (g).
(2) Sancţionarea membrilor care ocupă funcţii la nivel local, în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se decide de către BPL, pentru sancţiunile prevăzute la art. 26 alin.(1) lit. (a), (b), (c) şi (d) şi, respectiv de către BPJ, prin decizie, la propunerea BPL sau prin autosesizarea BPJ, pentru sancţiunile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. (e), ( f) şi (g).
(3) În astfel de situaţii BPL și BPJ se convoacă în cel mult 15 de zile de la data sesizării.
(4) Decizia sau hotărârea de sancţionare se comunică celui sancţionat, în scris, în cel mult 3 zile de la adoptare.
Art. 28
(1) Sancţionarea membrilor ce ocupă funcţii la nivel judeţean, în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se hotărăşte de către BPJ, pentru orice fel de sancţiune.
(2) În astfel de situaţii BPJ se convoacă în cel mult 15 de zile de la data sesizării.
(3) Hotărârea de sancţionare se comunică celui sancţionat, în scris, în cel mult 3 zile de la adoptare.
Art. 29
Hotărârile prin care au fost adoptate sancțiuni pot fi contestate în termen de 10 zile de la comunicarea prin adresa scrisa, sms sau e-mail la adresele declarate in cererea de adeziune la Instanţa de apel pentru toți cei sancţionaţi este Comisia de Etică (CE), care sesizată, este obligată să se pronunţe şi să comunice în scris, celui în cauză, hotărârea sa. Hotărârea se va transmite în cel mult 20 de zile de la primirea sesizării. Hotărârea luată de CE este definitiva.
Art. 30
(1) Membrii luaţi în discuţie spre a fi sancţionaţi vor fi anunțați, prin adresa scrisa, sms sau e-mail la adresele declarate in cererea de adeziune, cu cel puțin 3 zile înainte de data întrunirii organismului care dezbate cauza lor și au dreptul să folosească în apărarea lor toate mijloacele de probă. Toate termenele prevăzute în legătură cu procedura de sancționare sunt termene de decădere. Sancțiunea intră în vigoare din momentul rămânerii ei definitive.
(2) Sancţiunea intră în vigoare din momentul rămânerii ei definitive.
Art. 31
Sancţiunile şi ridicarea acestora se înregistrează de către BPJ în fişa de evidenţă a fiecărui membru, precum şi în Registrul Membrilor UB .

CAPITOLUL IV – STRUCTURA INTERNĂ A PARTIDULUI

1. Organizaţiile teritoriale
4 A. Organizaţia de secţie de votare
Art. 32
Nucleul de bază al structurii organizatorice a partidului este organizaţia de secţie de votare (OSV), care este constituită pe teritoriul unei secţii de votare şi poartă numărul acesteia. Decizia de înființare a organizaţiilor de secţie de votare (OSV) va fi adoptată de fiecare BPL, acestea aflându-se sub îndrumarea și coordonarea BPL, care va adopta hotărâri cu privire la activitatea acestora.
Art. 33
(1) Pe teritoriul unei secţii de votare se constituie o organizaţie cu minimum 5 membri.
(2) Organizaţia de secţie de votare are, în principal, atribuţii executive privind legătura directă constantă cu cetăţenii şi desfăşurarea în condiţii optime a campaniilor de atragere de noi membri, precum şi a campaniei electorale şi a alegerilor din secţia de votare respectivă, OSV fiind condusă de un birou format din 3 membri în conformitate cu prevederile deciziei BPJ.

4 B. Organizaţia locală
Art. 34
(1) Pe teritoriul fiecărei/fiecărui comune, oraş sau municipiu se constituie câte o organizaţie locală formată din totalitatea membrilor de partid, conform prezentului Statut.
(2) Organizaţia locală este condusă de Consiliul de Coordonare Locală (CCL) care este organismul de decizie politică şi care se întruneşte trimestrial, precum şi de Biroul Permanent Local (BPL), care pune în practică hotărârile CCL şi care se întruneşte lunar.
(3) Atribuţiile, precum şi modul concret în care se organizează, se desfăşoară şi se conduce activitatea organizaţiilor locale sunt prevăzute prin decizii BPJ.
(4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, CCL adoptă hotărâri, iar CCJ emite decizii.
4C. Organizaţia judeţeană
Art. 35
(1) Pe teritoriul județului Suceava se constituie o singură organizaţie judeţeană, formată din toate organizaţiile locale de pe teritoriul judeţului.
(2) Activitatea organizaţiei judeţene se conduce de către CCJ, care se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie şi care alege un BPJ ce se întruneşte saptamanal sau ori de câte ori este nevoie;
(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, CCJ adoptă hotărâri, iar BPJ emite decizii.

CAPITOLUL V – ALTE ORGANIZAŢII ALE UB

Art. 36
UB poate constitui organizaţii, altele decât organizaţiile teritoriale. Acestea reunesc membri UB grupaţi pe un criteriu specific.
Art. 37
(1) Organizaţiile respective se constituie în scopul realizării şi promovării de programe şi acţiuni ale partidului specifice pentru categoria respectivă, care sunt puse în practică împreună cu structurile organizatorice ale UB .
(2) Organizaţiile adaptează în permanenţă activitatea lor la direcţiile de acţiune politică stabilite prin Programul Politic al partidului, precum şi la politica europeană promovată de organizaţii similare.
Art. 38
(1) Aceste organizaţii se înfiinţează cu aprobarea CCJ, la propunerea BPJ, şi funcţionează pe baza regulamentelor proprii aprobate de către CCJ la propunerea BPJ.
(2) Prevederile acestor regulamente nu pot conţine norme contrare Statutului UB .
(3) Conform regulamentelor aprobate, aceste organizatii îsi aleg organisme de conducere proprii la toate nivelurile, care vor fi coordonate de birourile politice de la nivelul respectiv și subordonate birourilor politice județene ale organizațiilor interne respective.
(4) Documentele programatice elaborate de aceste organizaţii se supun aprobării CCJ, la propunerea BPJ.
5A. Organizația Tineretului Suceava (OTUB)
Art. 39
(1) OTUB cuprinde membri care nu au împlinit vârsta de 35 de ani.
(2) Membrii OTUB care au împlinit vârsta de 35 de ani în timpul exercitării unei funcţii într-un organism de conducere al OTUB, la orice nivel, pot activa în cadrul OTUB până la încheierea mandatului respectiv.
(3) Conducerile executive ale UB au obligaţia de a contribui la pregătirea şi promovarea tinerilor din UB la nivelul respectiv, în funcţie de competenţa şi calităţile lor politice.
5B. Organizaţia Femeilor Suceava (OFUB)
Art. 40
(1) OFUB cuprinde membri care acţionează pentru încurajarea şi promovarea femeii în toate domeniile de activitate, precum şi pentru instituţionalizarea, respectarea şi punerea în practică a principiului egalităţii de şanse în viaţa politică, economică şi social-culturală.
(2) Scopul OFUB este dezbaterea şi analizarea problemelor legate de politica de sprijinire a femeii, copilului şi familiei în societate, în vederea elaborării de programe şi a strategiei în domeniu, precum şi punerea lor în practică împreună cu structurile organizatorice ale UB .
5C. Organizaţia Pensionarilor Suceava (OPUB )
Art. 41
(1) OPUB este constituită din membri ai partidului care sunt pensionari sau sunt persoane în vârstă.
(2) Scopul OPUB este dezbaterea şi analiza problemelor legate de politica de sprijinire a pensionarilor şi a persoanelor de vârsta a treia, în vederea elaborării de propuneri şi strategii în domeniu.

CAPITOLUL VI – GRUPURILE INTERNE

6 A. Comisiile de Specialitate
Art. 42
(1) Comisiile de specialitate reprezintă organismele de dezbatere, de analiză şi decizie asupra strategiilor şi a politicilor fundamentale ale partidului.
2) Comisiile de specialitate se formează la nivel județean.
(3) Comisiile de specialitate sunt formate din specialişti în domeniile pe care le acoperă, membri ai UB, precum şi din afara UB .
(4) Comisiile de specialitate emit avize consultative pentru candidaţii la funcţiile din afara partidului.
(5) Modul de desfăşurare a activităţii în interiorul comisiilor de specialitate este stabilit prin regulamentul propriu, aprobat de BPJ.
Art. 43
Domeniile în care se înfiinţează comisii de specialitate sunt:
(a) administraţie, ordine publică, si siguranța cetățeanului;
(b) justiţie şi drepturi cetăţeneşti;
(c) sănătate;
(d) educaţie, cultură și culte;
(e) muncă, familie si protecţie socială;
(f) agricultură, dezvoltare rurală si industrie alimentara;
(g) infrastructură de transport;
(h) mediu, ape si silvicultură;
(i) fonduri europene;

CAPITOLUL VII – STRUCTURA DE CONDUCERE A PARTIDULUI. CONSILIUL DE COORDONARE JUDEȚEANĂ (CCJ)

7 A. Atribuţii Generale
Art. 44
(1) CCJ este organul suprem de conducere al UB în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) CCJ este unica instanță care stabilește linia politică generală a partidului, redactează Programul politic, alege Președintele partidului, membrii BPJ, cât și Președintele Comisiei de Etică și, de asemenea, adoptă Statutul.
7B. Convocarea şi delegaţii
Art. 45
CCJ se întrunește în sesiuni ordinare, extraordinare sau elective la convocarea BPJ. CCJ constituie organul suprem deliberativ al Partidului. CCJ este organul deliberativ care se convoacă cel puțin o dată la 4 (patru) ani sau oricând este nevoie, la cererea Președintelui Partidului, a majorității simple a membrilor Partidului sau la cererea BPJ. Norma de reprezentare la CCJ se stabileşte de către BPJ.Participanții la lucrările CCJ au dreptul la un singur vot. Votul în cadrul CCJ se exprimă deschis, prin ridicarea mâinii sau secret, prin buletin de vot, după caz. Atribuțiile CCJ sunt următoarele:
a. analizează activitatea membrilor care au calitatea de aleși locali și a reprezentanților numiți sau aleși în administrația locală;
b. deliberează, aprobă și revizuiește rezoluțiile politice supuse plenului de către BPJ;
c. aprobă programe și planuri de acțiune pentru implementarea politicii partidului;
d. hotărăşte asupra raportului Președintelui asupra raportului despre situația financiară, a planului de strategie electorală, a raportului de audit intern, precum și asupra oricăror altor documente;
e. alege prin vot uninominal secret Președintele, Vicepreședinții, Trezorierul, Secretarul general, membrii BPJ, pentru un mandat de patru ani;
f. alege prin vot preferențial,pe listă,în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, 4 (trei) membri ai Comisiei de etică și Președintele acesteia, pentru un mandat de patru ani
(2) CCJ este legal constituită dacă sunt prezenți mai mult de 2/3 din numărul delegaților. În caz contrar CCJ este legal constituită pentru următoarea ședință care va fi convocată în termen de cel mult 5 zile de la ședința convocată anterior (chiar și în aceeași zi), indiferent de numărul de membri prezenți, dar nu mai puțin de 1/3 din numărul total al membrilor acesteia.
(3) Sesiunile ordinare și extraordinare ale CCJ sunt convocate de către BPJ semestrial sau ori de câte ori este nevoie. Cvorumul legal al acestor sesiuni este constituit din membrii de drept.
(4) Sesiunile CCJ ca adunare electivă sunt convocate de BPJ sau de Președintele Partidului odată la 4 ani. Cvorumul legal al acestor sesiuni este constituit din membrii de drept ai CCJ și membrii delegați.
(5) Pe lângă delegații desemnați de fiecare organizație local, sunt membrii de drept ai CCJ:
– membrii BPJ
– membrii BPL ai localităților Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Vatra Dornei, Rădăuți, Fălticeni, Siret.
– președinții BPL ai celorlalte localități din județ;
– primarii localităților aleși în urma turului de scrutin;
– consilierii județeni;
– parlamentarii partidului.
-membrii fondatori
(6) Membrii delegați se stabilesc prin decizia BPJ în conformitate cu norma de reprezentare hotărâtă.

CAPITOLUL VIII – BIROUL PERMANENT JUDEȚEAN (BPJ)

Art. 46
BPJ este organismul de conducere a activităţii UB în perioada dintre şedinţele CCJ şi este format din: Președintele partidului, un prim vicepreședinte, 3 vicepreședinți, 1 secretar general, 1 secretar general-adjunct, trezorier. Sunt membri de drept ai BPJ primarul municipiului reședință de județ, președintele consiliului județean, parlamentarii și europarlamentarii partidului, membrii fondatori. BPJ are următoarele atribuții:
a. elaborează planul anual de activitate al Partidului și urmărește realizarea acestuia;
b. elaborează bugetul anual al Partidului și urmărește executarea acestuia;
c. aplică rezoluțiile, programele și planurile stabilite de CCJ;
d. elaborează Planul Județean de Strategie Electorală;
e. numeşte purtătorul de cuvânt al Partidului;
f. asigură și menține resursele financiare necesare unei bune funcționări a Partidului;
g. identifică în mod activ potențiali susținători și recrutează noi membri;
h. stabilește norma de reprezentare pentru delegaţii la CCJ, ținând cont atât de numărul membrilor și al cotizațiilor la zi, cât și de rezultatele politico-electorale ale organizațiilor locale ale partidului;
i. prezintă autorităților electorale propunerile privind candidaturile pentru alegerile locale, listele de candidați fiind semnate de președintele partidului.
j. monitorizează activitatea partidului, precum și a organizațiilor locale;
k. coordonează campaniile electorale la nivel județean;
l. aprobă sau respinge propunerile primite din partea organizațiilor locale a candidaților partidului pentru toate posturile de aleși locali la nivelul județului;
m. numește, reprezentanţii partidului în instituţii și autorități judeţene;
n. numește sau desfiinţează, în funcţie de rezultatele obţinute, grupurile de iniţiativă pentru înfiinţarea organizaţiilor locale și numește organele de conducere interimare, după caz.
o. stabileşte structura de personal angajat pentru necesităţile de funcţionare ale structurilor judeţene şi efectuează angajări şi concedieri;
p. aplică sancţiuni pentru membrii Partidului, în condițiile statutului.
r. decide schimbarea sediului Partidului.
s. BPJ este condus de Președintele Partidului;
ș. numește persoane în funcții care nu intră în competențele CCJ sau a altor organe de conducere.
(2) La reuniunile BPJ participă de drept și membrii de onoare ai UB , fară drept de vot. Membrii de onoare ai partidului sunt membrii fondatori ai partidului care sunt menționați în primul act constituiv al partidului.
(3) BPJ se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este nevoie la propunerea Preşedintelui partidului, a mai mult de un sfert dintre membrii BPJ.
(4) Lucrările BPJ se desfăşoară valabil în prezenţa majorităţii membrilor, sub conducerea Preşedintelui partidului sau, în lipsa acestuia, a unui vicepreşedinte desemnat de Preşedinte.
(5) Deciziile BPJ se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
(6) Membrii BPJ sunt solidar răspunzători în întreaga activitate a acestuia.
(7) Membrii BPJ răspund de asemenea în nume propriu în faţa CDJ pentru activitatea desfăşurată.
Art. 47
(1) BPJ este sprijinit în activitatea sa de personal angajat cu atribuţii specifice. Componenţa şi organizarea acestui personal sunt stabilite prin hotărârea BPJ.
Art. 48
(1) În prima şedinţă a CCJ, convocată de Președintele interimar după înființarea partidului, vor fi aleși prin vot secret: Președintele partidului, membrii BPJ, precum și Președintele Comisiei de Etică.
(2) Candidaturile se depun pe funcţii, în scris, la Preşedintele Partidului, cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţei CDJ. Aceste candidaturi se transmit BPL-urilor, cu 5 zile înainte de şedinţa CDJ.
(3) Se întocmesc buletine de vot distinct pentru fiecare funcție în parte, pe care vor fi înscriși candidații la funcția respectivă.
(4) Un candidat nu poate să-și depună candidatura concomitent pentru două funcții în cadrul BPJ.
(5) Este validat câștigător al unei funcții candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi pentru funcția respectivă.
8A. Președintele Partidului
Art. 49
Preşedintele UB este garantul înfăptuirii Programului politic, al respectării şi aplicării Statutului şi al păstrării identităţii, unităţii şi prestigiului partidului. Preşedintele UB este persoana care sintetizează elementele de identificare ale partidului şi, totodată, simbolizează valorile sale ideologice şi politice fundamentale. În acest sens, el este liderul doctrinar şi de imagine al partidului.
Art. 50
(1) Președintele partidului exercită conducerea organismelor interne ale partidului și asigură reprezentarea acestuia în relațiile cu alte partide, cu instituții ale statului, sindicate, alte forme instituționale cu care partidul poate avea raporturi legale, având următoarele competente:
(a) garantează aplicarea Statutului şi a Programului Partidului, supunând dezbaterii şi deciziei organismelor competente neconcordanţele sesizate;
(b) identifică actualizările care sunt necesare spre a menţine în concordanţă Programul Partidului cu evoluţia situaţiei economico-sociale din ţară, precum şi cu situaţia internaţională şi le supune dezbaterii şi deciziei organismelor de conducere naţională, potrivit competenţelor ce le revin acestora;
(c) reprezintă partidul în relațiile cu autoritățile și instituțiile statului, cu alte partide politice, cu organismele electorale, în fața oricăror persoane fizice și juridice cadrul relatiilor oficiale interne şi externe;
(d) face declaraţii în numele partidului;
(e) prezidează lucrările CCJ BPJ și a organelor de conducere a organizațiilor locale la care este prezent;
(f) conduce negocierile politice purtate în numele UB ;
(g) semnează listele de candidați la alegerile locale, europarlamentare, parlamentare la nivel local și județean.
Art. 51 În cazul în care Președintele Partidului nu își poate îndeplini atribuțiile le va delega Prim-vicepreședintelui sau unuia dintre vicepreședinții partidului.
Art. 52 Prim-vicepreședintele
În îndeplinirea funcţiilor sale, prim-vicepreşedinţii partidului au următoarele competenţe:
a) Prim-vicepresedintele pentru strategii politice coordoneaza activitatea precum si punerea în practică a hotărârilor CCJ şi a deciziilor BPJ;
Prim-vicepresedintele pentru comunicare coordoneaza activitatea precum si punerea în practică a hotărârilor CCJ şi deciziilor BPJ aferente departamentului imagine, comunicare, relaţii cu mass-media şi purtător de cuvânt; elaborează strategia de comunicare a UB ;
Prim-vicepresedintele pentru mediu de afaceri si societatea civila coordoneaza activitatea precum si punerea în practică a hotărârilor CCJ şi a deciziilor BPJ referitoare la relaţiile cu sindicate, patronate, organizaţii neguvernamentale şi grupuri de cetăţeni.
(b) reprezintă partidul în cadrul manifestărilor oficiale interne şi externe pe baza mandatului stabilit de organismele de conducere naţională, potrivit competenţelor ce le revin;
(c) îndeplinesc orice atribuţii delegate de către preşedintele partidului.
Art. 53 Secretarul general
(1) Secretarul general coordoneaza activitatea de organizare. Este responsabil pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor CCJ şi a deciziilor BPJ. El coordonează activitatea secretarului general adjunct al partidului şi implementează programele şi proiectele politice aprobate de CCJ şi BPJ.
(2) Secretarul general răspunde de sistemul informaţional şi de aparatul de lucru, răspunde de comunicarea dintre organismele de conducere la nivel județen și local şi răspunde de gestiunea patrimoniului partidului.
Art. 54 Vicepreședinți
(1) Vicepreşedinţii sunt liderii acţiunii politice şi de imagine ai partidului, putând exprima public poziţia partidului în legătură cu temele politice de actualitate.
(2) Vicepresedintii responsabili pentru departamente coordoneaza activitatile din domeniul aferent departamentului precum si activitatea comisiei de specialitate corespunzatoare; sunt responsabili pentru elaborarea politicilor din domeniul respectiv.
(3) Vicepresedintii sunt responsabili de activitatea organizatiilor locale din zona desemnată de către BPJ. Urmaresc activitatea organizatorica si punerea in aplicare a deciziilor şi hotărârilor forurilor de conducere ale partidului in respectivele organizatii judetene.
Art. 55 Secretarul general adjunct
(1) Secretarii general adjunct, îl ajută pe secretarul general pentru îndeplinirea atribuțiilor acestuia și este desemnat de secretarul general al partidului.
(2) Secretarul general-adjunct este responsabil pentru activitatea de cancelarie și patrimoniu, activităţi electorale respectiv pentru activitatea de gestionare a carierei militanţilor; atribuirea responsabilităţilor se face de către secretarul general.
Art. 56 Trezorierul
Trezorierul răspunde de gestionarea resurselor financiare ale partidului.

CAPITOLUL IX – GESTIONAREA CARIEREI ŞI CANDIDATURA ÎN UB. PROCEDURA DE ALEGERE A ORGANELOR EXECUTIVE ŞI COMPETENŢELE ACESTORA

9A. Gestionarea carierei
Art. 57
Principiile de bază în gestionarea carierei membrului UB sunt eficienţa activităţii politice şi competenţa. Orice membru poate candida, în condiţiile prezentului Statut şi a regulamentelor, pentru orice funcţie din interiorul partidului, sau pentru funcţiile din afara partidului, din administraţia centrală sau locală care se obţin prin alegeri sau prin numiri cu sprijinul politic al partidului în funcţie de competenţele individuale şi numai corespunzător cu cerinţele funcţiei respective.
Art. 58
(1) Activitatea membrilor partidului este înregistrată şi urmărită de către secretarul general adjunct judeţean desemnat de secretarul general judeţean, pe baza rapoartelor făcute de aceştia şi a verificării activităţii;
(2) Analiza candidaturii oricărui membru pentru o funcţie se face în prezenţa acestuia, pe baza fişei de evidenţă.
Art. 59
În situaţii excepţionale, BPJ poate aproba derogări de la vechimea prevăzută în regulamentul privind cariera politică. Un membru care a beneficiat, la un moment dat, de o derogare, beneficiază în continuare de această derogare, chiar dacă termenul de valabilitate a derogării a expirat.
9B Convocarea ședințelor organelor de conducere ale partidului și ale Comisiei de etică.
Art. 60 Convocarea ședințelor tuturor organelor de conducere ale partidului și ale Comisiei de etică se realizează cu cel puțin 2 zile înainte de ședința organului convocat, prin una din următoarele modalități alternative sau cumulative: telefonic, sms, email, sau orice modalitate care asigură dovada convocării. În măsura în care este posibil, cu ocazia convocării va fi comunicată și ordinea de zi. În cazul în care statutul cuprinde modalități de convocare speciale pentru anumite organisme de conducere, acestea vor avea întâietate.

CAPITOLUL X – CANDIDATURA PENTRU FUNCŢII ÎN INTERIORUL PARTIDULUI

10 A. Candidatura pentru funcții în interiorul partidului.
Art. 61
Modalitățile privind depunerea, acceptarea și gestionarea a oricărei candidaturi vor fi stabilite prin decizie BPJ.
Art. 62
(1) În cadrul organismelor de conducere ale partidului, votul se exprimă deschis sau secret, în conformitate cu prevederile Statutului şi ale Legii partidelor politice.
(2) Votul deschis poate fi vot nominal sau prin ridicare de mână.
Art. 63
Deciziile şi hotărârile în cadrul organismelor de conducere se adoptă în prezenţa a cel puţin jumătate din membrii organismului respectiv, cu majoritatea simplă a numărului voturilor celor prezenţi la şedinţă, cu excepţia cazurilor în care Statutul prevede altfel.
Art. 64
În cazul alegerii membrilor tuturor organismelor de conducere, a delegaţilor la forurile superioare sau când se iau decizii sau hotărâri cu privire la persoane, votul este obligatoriu secret. Cu excepția primelor alegeri din partid, au dreptul de a candida la funcții în cadrul partidului persoane care au o vechime în partid de minim 6 luni, au achitată cotizația la zi și au fost activi în sprijinirea activității partidului (participarea la ședințe, participarea la evenimentele organizate de partid, etc). Neachitarea cotizației timp de 3 luni consecutive în intervalul de 1 an de zile de la data depunerii candidaturilor, nu dă dreptul membrului de partid aflat în această situație de a candida la alegerile din partid, chiar dacă cotizația va fi achitată integral la data depunerii candidaturilor. CCJ este organismul care alege prin vot secret: Președintele partidului, membrii BPJ, precum și Președintele Comisiei de Etică și membrii acesteia. Candidaturile se depun pe funcţii, în scris, la Preşedintele Partidului, cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţei CCJ. Aceste candidaturi se transmit BPJ-ului, cu 20 zile înainte de şedinţa CCJ. Candidaturile vor fi acceptate sau respinse de către BPJ după analizarea îndeplinirii condițiilor din statut. Contestarea admiterii sau respingerii candidaturilor se face în termen de 3 zile de la comunicarea hotărâri BPJ la Comisia de Etică, care se pronunță în 3 zile de la sesizarea ei. Se întocmesc buletine de vot distinct pentru fiecare funcție în parte, pe care vor fi înscriși candidații la funcția respectivă. Un candidat nu poate să-și depună candidatura concomitent pentru două funcții de conducere în cadrul a două organe de conducere diferite. Este validat câștigător al unei funcții candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi pentru funcția respectivă. În caz de egalitate de voturi, va fi desemnat în funcție membru care are vechimea mai mare în partid.
Art. 65
Președintele Comisiei de Etică și membrii acesteia nu pot avea calitatea de membru în alte organe de conducere.

CAPITOLUL XI – CANDIDATURA PENTRU FUNCŢII ÎN AFARA PARTIDULUI

Art. 66
Pentru orice funcţie în afara partidului care se obţine prin alegeri între candidaţi din partea partidelor sau se numeşte cu sprijin politic, organizaţiile teritoriale sunt obligate să depună candidaturi. Candidaturile pentru funcțiile de primari, Președinte de Consiliu Județean, consilieri locali și consilieri județeni, parlamentari, europarlamentari și Președintele României se depun la BPJ unde vor fi dezbătute și aprobate sau respinse cu respectarea condițiilor de cvorum și de vot.
Art. 67
O candidatură aprobată în conformitate cu Statutul şi celelalte regulamente aplicabile este sprijinită obligatoriu de toţi membrii partidului.

CAPITOLUL XII – ALTE DISPOZIŢII

Art. 68 Colaborari, asocieri, afilieri, fuziuni
UB poate iniţia şi stabili diferite forme de colaborare, asociere, afiliere şi fuziune pe plan intern şi internaţional cu mişcări politice, partide politice şi cu structuri ale societăţii civile, atunci când se constată că ambele părţi manifestă interes în realizarea unor scopuri comune, atâta timp cât aceste scopuri nu intră în contradicţie cu Programul politic sau Statutul UB , cu hotărârile CCJ, sau cu dispoziţiile Constituţiei şi principiile ordinii de drept.
Art. 69
Colaborările, asocierile şi afilierile se aprobă de către BPJ.
Art. 70
Fuziunile UB cu alte mişcări şi partide politice se iniţiază şi se aprobă de către BPJ şi sunt validate de către CCJ.
Art. 71
Colaborările sau asocierile de interes local sau regional cu structuri ale societăţii civile, profesionale, economice, culturale, etnice, de protecţie socială etc., se pot realiza la propunerea BPL, numai după obţinerea aprobării BPJ.
Art. 72
(1) Atunci când interesele electorale ale UB recomandă asocierea cu alte partide în vederea obţinerii unor rezultate bune în alegerile generale, UB poate realiza alianţe electorale cu alte partide ale căror programe de guvernare sunt asemănătoare sau complementare.
(2) Alianţele electorale cu alte partide politice sunt iniţiate și aprobate de BPJ cu votul majorităţii membrilor.
Art. 73
Alianţele electorale pe plan local pot fi realizate la propunerea BPL numai după obţinerea aprobării din partea BPJ.

CAPITOLUL XIII – PATRIMONIUL ŞI VENITURILE PARTIDULUI

Art. 74
Sursele de finanţare ale UB sunt:
a) cotizaţii ale membrilor partidului;
b) donaţii, legate și alte liberalități;
c) venituri provenite din activităţi proprii, conform art. 12 din Legea privind finanțarea activității partidelor politice, actualizată;
d) subvenţii de la bugetul de stat;
e) împrumuturi în bani de la persoane fizice și juridice, în conformmitate cu legea specială privind finanțarea activității partidelor politice.
Art. 75
Operaţiunile de încasări şi plăţi se efectuează prin conturi în lei, deschise, potrivit legii, în bănci cu sediul în România şi se gestionează prin trezorieri.
Art. 76
(1) Cotizaţia membrilor reprezintă suma încasată lunar de la membrii UB înregistraţi în Registrul Județean al Membrilor UB ;
(2) Cuantumul cotizaţiei este stabilit de BPJ.
(3) BPJ stabileşte o contribuție financiară lunară pentru persoanele alese sau numite în funcţiile de conducere în structurile partidului sau în administraţia publică centrală, precum şi pentru parlamentari şi parlamentarii europeni.
(4) BPJ stabileşte o contribuţie financiară lunară pentru organizațiile locale.
(5) BPJ stabileşte o contribuție financiară lunară pentru persoanele alese sau numite în funcţii de conducere în administraţia publică locală sau națională, cât și pentru parlamentari.
(6) Dovada plăţii cotizaţiei se face prin eliberarea unei chitanţe şi înscrierea în fişa de evidenţă, potrivit regulamentului privind cariera politica a membrilor UB .
Art. 77
Fondurile provenite de la bugetul statului, în condiţiile legii, sunt administrate de trezoreria partidului.
Art. 78
(1) Sunt considerate functii de conducere ale UB , functiile de: Preşedinte, Prim-vicepresedinte, Vicepreședinți, secretar general, secretarii generali adjuncți, precum şi funcţiile de Preşedinte la nivel local, inclusiv Președinții organismelor de conducere interimare.
(2) Membrii UB care îndeplinesc funcţii de conducere alese în partid nu pot fi remuneraţi pentru activitatea lor.
Art. 79
În situaţia numirii unui Birou Permanent Interimar, indiferent de nivelul acestuia, este obligatorie predarea tuturor evidenţelor financiare şi a patrimoniului acelei organizaţii, în conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare al Statutului.
13A. Patrimoniul partidului
Art. 80
(1) Patrimoniul UB este constituit din totalitatea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea sa sau dobândite sub orice formă în condiţiile legii.
(2) Administrarea patrimoniului, folosirea, inchirierea, transmiterea de bunuri şi orice alte operaţiuni se fac în conformitate cu prevederile statutare și legislația în vigoare.

CAPITOLUL XIV – PUBLICAŢIILE UB

Art. 81
(1) În vederea colaborării permanente cu membrii şi cu alegătorii şi pentru îmbunătăţirea imaginii sale, UB poate, în condițiile legii, edita, realiza şi difuza propriile publicaţii ori alte materiale de informare şi cultură politică, atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean ori local.
(2) Toate aceste publicaţii şi materialele de informare şi cultură politică sunt proprietatea partidului şi conţin obligatoriu acest lucru pe coperta fiecărei publicaţii sau fiecărui material.
(3) La nivelul județului Suceava se organizează Biroul de Presă al Partidului (PRES UB ). Aprobările pentru editarea publicaţiilor judeţene şi locale ale UB se obţin de la Trezoreria UB.

CAPITOLUL XV – DISPOZIȚII FINALE

Art. 82
În raporturile cu autorităţile publice şi cu terţii, UB va fi reprezentat din punct de vedere juridic de către Preşedinte, iar în lipsa acestuia de către unul dintre vicepreședinți desemnat de Președinte.
Art. 83
UB îşi încetează activitatea prin:
a) autodizolvare, hotărâtă de AGJ, cu votul a peste două treimi din numărul delegaţilor;
b) dizolvare, pronunţată pe cale judecătorească şi prin hotărârea Curţii Constituţionale;
c) fuziunea și/sau absorbția cu un alt partid politic;
d) constatarea încetării existenţei sale prin inactivitate, de către Tribunalul Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile corespunzătoare din Legea partidelor politice.
Art. 84
Prevederile referitoare la alegerile interne din partid privind organismele de conducere la toate nivelurile intră în vigoare odată cu data convocării primei ședințe CCJ, care va ratifica prin hotărâre întreaga conducere a partidului.
Art. 85
Modalitățile de lucru neprevăzute în prezentul Statut, precum și alte reglementări speciale, vor fi aprobate de BPJ.

Art. 86
În cazul comasării cu un alt partid, organismele de conducere vor fi stabilite de comun acord în baza unui protocol care va face parte integrantă din prezentul Statut.
Prezentul Statut va fi ratificat cu ocazia convocării primei ședințe a CCJ.